Jeugdwerk voor jeugdhulp

Over vrije tijd voor jongeren in de jeugdhulp.
Samen met voorzieningen, leefgroepen, andere instanties uit de jeugdhulp zoeken we naar oplossingen om het recht op vrije tijd voor deze jongeren te garanderen. LEJO doet dit onder andere via onze vrijetijdswerkingen en landelijk jeugdwerk.

Zuid West-Vlaanderen

Het project 'De Konektor' draait om een regionale outreachende begeleiding van jongeren uit residentiële voorzieningen jeugdhulp uit de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Dit project is van belang voor jongeren uit een (bijzondere) jeugdzorg. We bieden kinderen en jongeren ruimte om te groeien, te spelen, jong te zijn, te ontdekken, te experimenteren, vrienden te maken en als jonge burger deel te nemen aan de samenleving. Los van een behandelingsplan of hulpverleningslogica.

Het jeugd(welzijns)werk biedt hen een veilige thuishaven, waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze niet gecontroleerd worden en voldoende vrije ruimte krijgen om zichzelf verder te ontplooien. Het jeugdwerkaanbod is echter meestal verankerd in één stad of gemeente en op één vaste plaats. Nieuwe vormen van jeugd(welzijns)werk zijn noodzakelijk om deze jongeren te bereiken en te gidsen richting jeugdwerk, vrije tijd en op andere levensdomeinen waar ze noden ervaren. Ook wanneer hun context telkens weer verandert en ze bv. verhuizen van een voorziening of veranderen van school, …

Om een antwoord te bieden op de noden willen we een regionale outreachende begeleidingsrol opnemen door

  • Jongeren via outreachen te bereiken en individueel te begeleiden richting vrije tijd in Zuid-West-Vlaanderen
  • Bovenlokale groepsdynamische activiteiten op te zetten voor jongeren in een kwetsbare situatie.
  • Jongeren die willen doorgroeien sterker te maken via (kader)vorming.
  • Structureel platform en samenwerking te organiseren tussen jeugdwelzijnswerkers uit de regio Zuid-West-Vlaanderen

In samenwerking met

Team

Jordi Haest